กิจกรรม

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560


 

ดาวน์โหลด PDF : คลิกที่นี่

 

 

รายละเอียด

          มื่อวันที่ 4,5,11,12 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 หลักสูตร มีจำนวนทั้งสิ้น 203 คน