ข้อมูลอาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กันยารัตน์ เควียเซ่น

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ: สารสนเทศศาสตร์
Email: kandad@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45440

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.
วิศปัตย์ ชัยช่วย

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: สารสนเทศศาสตร์
Email: witsch@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45466

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กันยารัตน์ เควียเซ่น

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ: สารสนเทศศาสตร์
Email: kandad@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45440

ศาสตราจารย์ ดร.
กุลธิดา ท้วมสุข

D.A. (Library and Information Science), Simmons College, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ: สารสนเทศศาสตร์
Email: kultua@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45471

รองศาสตราจารย์ ดร.
มาลี กาบมาลา

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email: malee_ka@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45462

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขนิษฐา จิตแสง

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ: การสื่อสาร
Email: jkhani@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45475

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: สารสนเทศศาสตร์
Email: cjutha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45467

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชมนาด บุญอารีย์

Ph.D. (Information Systems) Victoria University of Wellington, New Zealand
ความเชี่ยวชาญ: สารสนเทศศาสตร์
Email: bchomm@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45470

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปุญณิศา วิเศษสินธุ์

ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: นิเทศศาสตร์
Email: sbhunn@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45464

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิระพงศ์ จันทร์สนาม

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: สารสนเทศศาสตร์
Email: wirach@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
กิตติยา สุทธิประภา

ศศ.ม.(การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: kittsu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง

สท.ม.(สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: suwaho@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45447

อาจารย์
สมเพ็ชร จุลลาบุดดี

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: jsompe@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45465

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรวิภา พูลผล

Ph.D. (Applied Linguistics) Northern Arizona Univ., U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: korpul@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45860

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุขุม วสุนธราโศภิต

ศศ.ด. (English Language Studies) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: sukwas@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45845

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรวิภา พูลผล

Ph.D. (Applied Linguistics) Northern Arizona Univ., U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: korpul@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45860

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุธิดา โง่นคำ

Ph.D. (Teaching English to Speakers of Other Languages) Univ. of South Australia, Australia
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: nsutid@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45856

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จอมรัฐ พัฒนศร

Ph.D. (Applied Linguistics) Northern Arizona University., U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: chomraj@hotmail.com, chomraj@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45865

รองศาสตราจารย์ ดร.
วรีสิริ สิงหศิริ

Ph.D. (Applied Linguistics) University of Essex, U.K.
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: wareesi@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

รองศาสตราจารย์ ดร.
อังคณา ทองพูน พัฒนศร

Ph.D. (Applied Linguistics) Northern Arizona University., U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: angton@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45869

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: chongrakl@yahoo.com, lchong@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45858

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ดารารัตน์ คำภูแสน

Ph.D. (Education) The University of South Australia, Australia
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: darkha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45863

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล

ปร.ด. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์ประยุกต์
Email: ppiyaporn@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45851

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร

M.A. (Applied Linguistics) Macquarie Univ., Australia
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: sphiph@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45861

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ

Ph.D. (Education) The Univ. of Sydney, Australia
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: poranee.dee@gmail.com, deeraj@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45873

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิกรานต์ นามผาดอน

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: nwigra@kku.ac.th, wigranvicky@gmail.com
หมายเลขติดต่อ: 45871

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ
Email: saskos@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45855

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ

อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์
Email: n.anongnard@gmail.com, anongnard@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45867

อาจารย์
กนกพรรณ ทองป้อง

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ:
Email: kwantong@hotmail.com, kanokphan@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45866

อาจารย์ ดร.
เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์

ปร.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:
Email: pkewal@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45871

อาจารย์
นวลจันทร์ ประดุจชนม์

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: nuanchan@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45849

อาจารย์ ดร.
บัญชาการ สมีเพ็ชร

Ph.D. (Applied Linguistics) University of Waikato, New Zealand
ความเชี่ยวชาญ: English Medium Instruction (EMI) and Translanguaging
Email: banchasa@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45813

อาจารย์
พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:
Email: bhirawit@gmail.com, bhirawit@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45870

อาจารย์
ภานุพงศ์ ทำนอง

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: phanuth@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45866

อาจารย์
Emilyn Orlain

M.A. (Mass Communication) Adamson University, Philippines
ความเชี่ยวชาญ:
Email: emilor@kku.ac.th, emilyn.orlain@gmail.com
หมายเลขติดต่อ: 45885

อาจารย์
Graham Bray

M.A. (Politics and International Relations), University of Aberdeen, Scotland
ความเชี่ยวชาญ:
Email: graham@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
Karl Griffith

M.A. (International Affairs and Applied Linguistics) Ohio Univ., U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ:
Email: karlgr@kku.ac.th, karlgriffith@hotmail.com
หมายเลขติดต่อ: 45880

อาจารย์
Robert Brown

B.S. (Aerospace Engineering) Iowa State Univ., U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ:
Email: robert@kku.ac.th, robertlloydbrown@gmail.com
หมายเลขติดต่อ: 45882

อาจารย์
Austin Merrill

Master of Arts (Higher Education) Morgan State University, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ:
Email: austin@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: -

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.
สถาพร เริงธรรม

ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: รัฐประศาสนศาสตร์
Email: sataro@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45826

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กีรติพร จูตะวิริยะ

Ph.D. (Comparative Culture and Area Studies) University of the Ryukyus, Japan
ความเชี่ยวชาญ: สังคมวิทยา
Email: keeratiporn@hotmail.com, keersr@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45804

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.
สถาพร เริงธรรม

ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: รัฐประศาสนศาสตร์
Email: sataro@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45826

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

Ph.D. (Anthropology) University of Toronto, Canada
ความเชี่ยวชาญ: มานุษยวิทยา
Email: chakra@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45803

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.
เศกสรรค์ ยงวณิชย์

Dr. rer. Nat. (Physical Geography) Tuebingen Universitaet, Germany
ความเชี่ยวชาญ:
Email: sekyon@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45839

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พัชรินทร์ ลาภานันท์

Ph.D. (Anthropology) VU University Amsterdam, Netherlands
ความเชี่ยวชาญ: มานุษยวิทยา
Email: patlap@kku.ac.th, lapanun@gmail.com
หมายเลขติดต่อ: 45801

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิภาวี กฤษณะภูติ

Ph.D. (Environmental Design and Planning) Virgenia Polytechnic Institute And State University, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ: สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Email: wipgri@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45457

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.
บัวพันธ์ พรหมพักพิง

Ph.D. (Development Studies) Univ. of Bath, England
ความเชี่ยวชาญ: พัฒนศาสตร์
Email: buapun@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45452

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.
สุกัญญา เอมอิ่มธรรม

Ph.D. (Human Geography) Komazawa University , Japan
ความเชี่ยวชาญ: การจัดการองค์กร, การย้ายถิ่น, การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ, การจัดการสิ่งแวดล้อม
Email: sukaim@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45829

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.
ดุษฎี อายุวัฒน์

ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม, บทบาททางเพศ, พฤติกรรมสุขภาพ
Email: dusayu@yahoo.com
หมายเลขติดต่อ: 45871

อาจารย์ ดร.
ภีมกร โดมมงคล

วุฒิ ศศ.ด. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ:
Email: phimdom@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45451

รองศาสตราจารย์ ดร.
ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ:
Email: kprasi@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิธันดร นิตยสุทธิ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: pitnit@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45833

รองศาสตราจารย์ ดร.
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ความเชี่ยวชาญ:
Email: pornamar@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45807

รองศาสตราจารย์
สมนึก ปัญญาสิงห์

สส.ม. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:
Email: weecha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

รองศาสตราจารย์ ดร.
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

Ph.D. (Sociology) Kansas State Univ., U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ:
Email: somsri4@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

ปร.ด.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: thanacha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิภาพรรณ เจนสันติกุล

รป.ด.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ:
Email: nipajen@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45833

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รักชนก ชำนาญมาก

ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: สังคมวิทยา
Email: c.rukchanok@kkumail.com, rukcch@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45805

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
มานะ นาคำ

ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ: พัฒนาสังคม
Email: mana@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45468

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์

Ph.D. (Rural Sociology) Iowa State Univ., U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ:
Email: viycha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล

Ph.D. (Ethnology) Vietnam National University-Hanoi, Vietnam
ความเชี่ยวชาญ:
Email: silapakit@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45450

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมใจ ศรีหล้า

มน.ม. (มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ:
Email: somsri1@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45802

อาจารย์ ดร.
ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ:
Email: chaanu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45835

อาจารย์ ดร.
พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:
Email: pornsan@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45832

อาจารย์ ดร.
ภัทรพร วีระนาคินทร์

ปร.ด.(พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: pattawe@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์ ดร.
ภาณุ สุพพัตกุล

Ph.D. (Sociology) University of California, Riverside, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ:
Email: panusu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45825

อาจารย์ ดร.
รุ่งอรุณ บุญสายันต์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ:
Email: runboo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45834

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วณิชชา ณรงค์ชัย

ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: wanicna@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45806

อาจารย์ ดร.
อภิรดี วงศ์ศิริ

Ph.D. (Rural Sociology) University of Missouri, USA
ความเชี่ยวชาญ:
Email: aphiwo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45458

อาจารย์
จักรกฤษ กมุทมาศ

ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ M.A.(Political Science: Democratic Governance and Civil Society) Osnabreuck University, Germany
ความเชี่ยวชาญ:
Email: jackka@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45827

อาจารย์
อิมรอน โสะสัน

M.A. (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada
ความเชี่ยวชาญ:
Email: imronso@kku.ac.th, imron77@hotmail.com
หมายเลขติดต่อ: 45831

อาจารย์ ดร.
รักพงษ์ แสนศรี

รป.ด.(นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:
Email: rakpsa@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์ ดร.
ชีรา ทองกระจาย

Doctorante en Anthropologie, Universite de Provence, Aix-Marseille 1 Aix – en – Provence, France
ความเชี่ยวชาญ:
Email: cheera@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45801

สาขาวิชามนุษยศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.
เวียงคำ ชวนอุดม

Ph.D. (Archaeology) Pune-6 University, India
ความเชี่ยวชาญ:
Email: wianch@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45877

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

อาจารย์ ดร.
จิราธร ชาติศิริ

อ.ด. (ไทยศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ:
Email: jirathorn@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45445

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธนนันท์ บุ่นวรรณา

Ph.D. (History of Vietnam) The Social Sciences and Humanity Hochiminh City, Vietnam
ความเชี่ยวชาญ:
Email: thanabo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45476

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิเชียร แสนมี

Ph.D. (Philosophy) Kurukshetra Univ., India
ความเชี่ยวชาญ:
Email: wichian@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45824

อาจารย์ ดร.
ธรรม์ธเนศ ปุณณ์ธนามหาการุณ

Doctor of Philosophy (Asia Pacific Studies) National Chengchi University, Taiwan
ความเชี่ยวชาญ:
Email: dharnpun@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45474

อาจารย์ ดร.
ณัฐหทัย มานาดี

Doctor of Philosophy (History) University of Leeds, UK
ความเชี่ยวชาญ:
Email: nathama@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45473

รองศาสตราจารย์ ดร.
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

อ.ด. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ:
Email: darmat@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45864

รองศาสตราจารย์ ดร.
พุทธรักษ์ ปราบนอก

ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ:
Email: budhpr@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45820

รองศาสตราจารย์ ดร.
มณีมัย ทองอยู่

Ph.D. (Sociology) Nagoya Univ., Japan
ความเชี่ยวชาญ:
Email: chacha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรณิกา คำดี

Ph.D. (Philosophy), Magadh Univ., India
ความเชี่ยวชาญ:
Email: Khanka@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45821

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
หอมหวล บัวระภา

Ph.D. (Philosophy) Kurukshetra Univ., India
ความเชี่ยวชาญ:
Email: bhomhu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45443

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัครยา สังขจันทร์

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ:
Email: akasan@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45819

อาจารย์ ดร.
ประภาส แก้วเกตุพงษ์

Ph.D. (Philosophy & Religion) Banaras Hindu Univ., India
ความเชี่ยวชาญ:
Email: prapakae@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45828

สาขาวิชาภาษาไทย

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.
อุมารินทร์ ตุลารักษ์

ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ: วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา
Email: umatul@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45478

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
มารศรี สอทิพย์

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ: วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา
Email: maraso@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45456

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์และภาษาไทย
Email: wirat@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45875

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อิศเรศ ดลเพ็ญ

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์และการใช้ภาษาไทย
Email: itsdol@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45463

รองศาสตราจารย์ ดร.
รัตนา จันทร์เทาว์

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์และการใช้ภาษาไทย
Email: jratta@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45477

รองศาสตราจารย์ ดร.
อรทัย เพียยุระ

Ph.D. (Gender Studies and Thai Literature) Univ., of London, England
ความเชี่ยวชาญ: วรรณคดี วรรณกรรม และเพศวิถี
Email: orapan@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45459

รองศาสตราจารย์ ดร.
จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: วรรณคดี วรรณกรรม
Email: djackk@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45918

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์

ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์
Email: orakho@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45456

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ

ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: ภาษากับสังคม, วาทกรรมวิเคราะห์, การพูดในที่ชุมชน
Email: thinsr@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45453

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วาลี ปรีชาปัญญากุล

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:
Email: walekh@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45439

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภกิต บัวขาว

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ:
Email: supakitb@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45460

อาจารย์ ดร.
แก้วตา จันทรานุสรณ์

ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ: วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา
Email: kjanthra@gmail.com, kaeoch@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45461

อาจารย์
วทัญญา เล่ห์กัน

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ:
Email: wathle@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45949

อาจารย์
หนึ่งฤทัย ปานแก้ว

ศศ.ม. (ภาษาไทย(ภาษาและวรรณคดีไทย)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ:
Email: nuenpa@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45876

อาจารย์
Vanessa Moll

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: vanessa@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

สาขาวิชาภาษาตะวันตก

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก

อาจารย์ ดร.
กันตพงศ์ จิตต์กล้า

ปร.ด. (ภาษา วรรณคดีและสังคมโลก) Institut National de Langues et Civilisations Orientales(INALCO), France
ความเชี่ยวชาญ:
Email: tgcdg@hotmail.com, ckanta@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45818

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัชวาล ศรีทอง

M.A. (Teaching Spanish as a Foreign Language) Universidad de Granada, Spain
ความเชี่ยวชาญ:
Email: chadcha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45441

ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอก ภาษาเยอรมัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป

M.A. (German as a Foreign Language) Ramkhamhaeng Univ. in cooperation with the Herder-Institute, Univ. of Leipzig, Germany
ความเชี่ยวชาญ:
Email: wsangu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45809

ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส

อาจารย์ ดร.
วรรณฤดี คุระวรรณ

Ph.D. (Principles of Analysis of Language in the Media) University of Paris X – Nanterre, France
ความเชี่ยวชาญ:
Email: wanrudeek@yahoo.com, wankur@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45816

อาจารย์
Frank Solzer

Diploma of Psychology Freie Universität Berlin
ความเชี่ยวชาญ:
Email: Franso@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เฉลิมเกียรติ มินา

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:
Email: chamin@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45815

อาจารย์
ทิพย์ลดา อินทำ

ศศ.ม.(ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:
Email: thipin@kku.ac.th, thiplada2533@gmail.com
หมายเลขติดต่อ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ:
Email: bboonm@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45811

อาจารย์
เฟื่องเกษ ทองวันชัย

M.A. (Teaching Spanish as a Foreign Language) Universidad de Granada, Spain
ความเชี่ยวชาญ:
Email: fuangket@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45813

อาจารย์
สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1, ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: siripre@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45808

อาจารย์
อาทิตย์ จิตรโท

M.ES. (Filologia) Universidad de Salamanca, Spain
ความเชี่ยวชาญ:
Email: arthji@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45812

อาจารย์
Daniel Rodriguez

M.A.(los estudios teoricos y practicos en Ensenanza de Eapanol como Lengua Extranjera) Universidid De Saiamanca,Span
ความเชี่ยวชาญ:
Email: daniel@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
Malgorzata Nseibeh

M.A. (Philosophie und Pholologie) Johannes Gutenberg Universitat, Germany
ความเชี่ยวชาญ:
Email: malgor@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
Maria Oviedo

B.Ed. (Education Primaria (Lengua Extranjera))
ความเชี่ยวชาญ:
Email: mvsabaniego@gmail.com
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
Michel Rochat

M.Sc. (Science) University of Geneva, Switzerland, M.Law (Law) University of Geneva, Switzerland
ความเชี่ยวชาญ:
Email: michro@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45897

อาจารย์
Romain Liard

M.Sci. (Paleontology and Sedimentary Environment)
ความเชี่ยวชาญ:
Email: romainliard@gmail.com, romain@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
Wasim Nseibeh

M.A. (Philosophie und Pholologie) Johannes Gutenberg Universitat
ความเชี่ยวชาญ:
Email: wasimns@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45896

สาขาวิชาภาษาตะวันออก

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน

Ph.D. (Chinese Linguistics and Philology) Southwest University, China
ความเชี่ยวชาญ:
Email: sbenya@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45841

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พราวพรรณ พลบุญ

M.A. (Literature) Keio Univ., Japan Certificate, Japanese, The Japan Foundation Japanese Language Institute Japan
ความเชี่ยวชาญ:
Email: prafon@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45837

ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอก ภาษาจีน

อาจารย์ ดร.
อรอนงค์ อินสอาด

D.A. (Chinese Philology) Southwest University, China
ความเชี่ยวชาญ:
Email: ionano@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45840

อาจารย์
ภัทรา ภมรศิลปธรรม

M.A. (Japanese Lingusitics) Reitalus Univ., Japan
ความเชี่ยวชาญ:
Email: patra@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45838

อาจารย์ ดร.
รัชนี ปิยะธำรงชัย

Ph.D. (Comparative Culture and Area Studies) University of the Ryukyus, Japan
ความเชี่ยวชาญ:
Email: tukishere@hotmail.com, pratchanee@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45843

อาจารย์ ดร.
วัชรพล ศิริสุวิไล

Ph.D. (Curriculum and Instruction) Southwest University, China
ความเชี่ยวชาญ:
Email: watsir@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45842

อาจารย์
มธุรส แพทย์ชีพ

M.A. (Literature) Kochi University, Japan
ความเชี่ยวชาญ:
Email: maturotep@hotmail.com, pmatur@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45839

อาจารย์ ดร.
กัลยาณี กฤตโตปการกิต

Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Zhejiang University
ความเชี่ยวชาญ:
Email: guoxian_nunu@hotmail.com, kullayane@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45874

อาจารย์ ดร.
สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา

Doctor of Korean Studies (Korean Language and Culture) SangMyung University, Korea
ความเชี่ยวชาญ:
Email: sukewa@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45948

อาจารย์
อติชาติ คำพวง

M.Ed.(Teaching Chinese as a Foreign Language) Nanjing Normal University, China
ความเชี่ยวชาญ:
Email: atickh@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45844

อาจารย์
วริยา อินทร์ประสิทธิ์

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Peking University, China
ความเชี่ยวชาญ:
Email: wariin@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45846

อาจารย์
หนึ่งฤทัย ไสยาสน์

ศษ.บ.(การสอนภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ:
Email: nuensa@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45852

อาจารย์
ณัฐนันท์ ติยานนท์

อ.ม. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ:
Email: nuttti@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
ณัฐนันท์ มณีไพโรจน์

M.A.(Teaching Korean as a second language) Hanyang University, สาธารณรัฐเกาหลี
ความเชี่ยวชาญ:
Email: nattama@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45850

อาจารย์
จีรนันท์ โสตถิอนันต์

คุณวุฒิ: M.A.(Korean Language and Literature) Yonsei University, Korea
ความเชี่ยวชาญ:
Email: jeeraso@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45847

อาจารย์
Nobuaki Shinohara

M.A. (Music Education), Tokyo Gakugei University, Japan
ความเชี่ยวชาญ:
Email: nbak_s1623@yahoo.co.jp
หมายเลขติดต่อ: 45900

อาจารย์
Wang Huiying

Ph.D. (Art Theory) Southeast University, China
ความเชี่ยวชาญ:
Email: w.huiying@yahoo.com
หมายเลขติดต่อ: 45903

Mrs.
Nguyen Thi Khanh

B.A. (Urban Planning Architect) Hanoi Architectural Montpellier University, Vietnam
ความเชี่ยวชาญ:
Email: khanhnguyenovc@gmail.com
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
Peijie Li

B.A. (Academic Degree Committee) Yunnan Normal University, China
ความเชี่ยวชาญ:
Email: peijli@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
Ikuko Tomida

M.A. (Foreign Languages and Cultures) Kyoto University Foreign Studies, Japan
ความเชี่ยวชาญ:
Email: tomida@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ:

อาจารย์
Heekyung Yoo

Master of Korean Studies in Global Korean Studies
ความเชี่ยวชาญ:
Email: heekyung@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: