กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มข. ร่วมชิงรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ ๑๔


 

ดาวน์โหลด PDF : คลิกที่นี่

 

 

รายละเอียด

          เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี อาจารย์หนึ่งฤทัย ปานแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และ คุณกิตติชัย กองแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวแบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การประกวดผู้ประกาศข่าวและการประกวดนักจัดรายการวิทยุ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก นางสาวเสาวลักษณ์ สาลี นางสาวณัฐนันท์ ทองหล้า นางสาวพนิดา ตั้งชีวเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ นายวรพงศ์ คุยบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ นายเกษมพันธุ์ วรรณทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมประกวดผู้ประกาศข่าว ส่วน นางสาวณัฐกานต์ อดทน นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ นางสาวเขมนันท์ ภิรมย์ นางสาวอภิญญา นึกมั่น นางสาวกนกพร ภูมิแดง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ นายวัชระ พระวิเศษ และ นางสาวมลธิชา เกิดสุข นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมประกวดนักจัดรายการวิทยุ โดยทั้ง สองรายการนี้จะประกาศผลการประกวดในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ เป็นโครงการที่นักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเวทีที่จุดประกายความฝันและเป็นเวทีที่ทำให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสนใจและมีความสามารถได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นใบเบิกทางให้นักเรียนและนักศึกษาได้ก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพที่ใฝ่ฝันอย่างผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ เขียนข่าวโดย : ณัฐนันท์ ทองหล้า ภาพ : ศิริสุกาญจน์ สุจริตพิทักษ์กุล

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก >>