ข่าวล่าสุด
img

ด่วน ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
img

ประกาศที่เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายละเอียด
กิจกรรมล่าสุด
img

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มข. ร่วมชิงรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ ๑๔

รายละเอียด
img

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
HUSO Clips >> กล่าวต้อนรับ โดยคณะผู้บริหารฯ

คณบดีกล่าว ปฐมนิเทศ

รายละเอียด

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศกล่าวปฐมนิเทศ

รายละเอียด

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวปฐมนิเทศ

รายละเอียด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวปฐมนิเทศออนไลน์

รายละเอียด

วิดีโอแนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ

รายละเอียด หมวดหมู่ : แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียด หมวดหมู่ : แนะนำหลักสูตร

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก โท เอก

รายละเอียด หมวดหมู่ : แนะนำหลักสูตร

วิดีโอแนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

รายละเอียด หมวดหมู่ : แนะนำหลักสูตร